Jak je to s pálením? Poradíme Vám!

Zákony plošného vypalování porostů se zakazují. Hasiči nejen z Vrbna, ale v celé ČR vyjížděli v prvních jarních dnech hned k několika požárům. Většina z těchto požárů byla způsobena činnostmi, které souviseli s jarním úklidem a spalováním biologického materiálu.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné: Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Činnost JSDH Vrbnopp

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů: Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje (odkaz k nahlášení pálení: https://paleni.izscr.cz/) nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu: Velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor, při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu). Místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek a lze opustit až po úplném uhašení ohně, po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat.

Vytvořeno 23.3.2022 13:24:39 | přečteno 410x | ladislav.jelinek
 
Hasiči Vrbno pod Pradědem
Nádražní 660, Vrbno pod Pradědem
tel.: 739 467 093
e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
tel. HZ: 558 271 331 - kancelář velitele
tel. HZ: 558 271 332 - kancelář JSDH
tel. HZ: 558 271 333 - garáže

ZŘIZOVATEL:
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
e-mail: podatelna@vrbnopp.cz
load